+48 535 674 461
kontakt@widzowielive.pl

Clouds-01 (1) Clouds Clouds Decor 02 Decor 02 Decor 03 Jak działamy? Marker 1 Zwiększ popularność
swojej transmisji
Facebook
Kup oglądających Line Sprawdzony i skuteczny przyrost oglądających live

Regulamin sklepu internetowego
„*www.widzowielive.pl”
§ 1

Postanowienia wstępne
1. Serwis internetowy widzowielive.pl dostępny pod adresem internetowym www.widzowielive.pl,
prowadzony jest przez Paweł Bachowski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Prestige Stuff,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6282272131 REGON 369603238, Kwaczała ul. Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i
tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
C 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z
Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prestige Stuff
Paweł Bachowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6282272131, REGON
369603238
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.widzowielive.pl
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy:
Prestige Stuff Paweł Bachowski

2. Adres e-mail Sprzedawcy : kontakt@widzowielive.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 535674461
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 81 2490 0005 0000 4500 9458 8567
5. Klient może porozumie się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumie się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 00:00-23:59

§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
Internet explorer, google chrome, Mozilla FireFox, opera, safari.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta
na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych
umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony
końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie
wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także
o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w
Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć  Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
następujących danych : imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);
zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełni d Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić
dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury,
jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/ kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrany jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:
a. Przesyłka elektroniczna e-mail
2. Klient może skorzystać następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne CashBill oraz HotPay
c. Płatność PayPal.
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest CashBill oraz HotPay.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7
Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na
podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości
e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany
jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
– w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności
przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient zobowiązany jest dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości
przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez
Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu),
w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
najdłuższy podany termin. B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy,
Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich
Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: a. W
przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą
płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. b. W przypadku wyboru przez Klienta
sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do
odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru
Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,
terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane
Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami
lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony
(prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może byc wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia
na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie
można złożyc również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie
jest to obowiązkowe. 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą
elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta
adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy: a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość 
Umowę uważa się za niezawartą. b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sprzedawcę. c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem
lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej. e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem
terminu 14 dni. f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany
pocztą. g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Produktu.
8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym
trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdował w
opisie Produktu w Sklepie.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do Umowy: a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb, b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia, d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, e. w którym cena lub
wynagrodzenie zależy od wartości na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, f. w której
przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, g. w której przedmiotem świadczenia są napoje
alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wartości na rynku,
nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, i. o dostarczanie dzienników,
periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, j. o dostarczenie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11
Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść,
będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 2. Konsument posiada następujące przykładowe
możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń: a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz.
148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. c. Konsument może
uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca. 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez
administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji
Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 3.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą byd: a. W
przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w
Sklepie internetowym. 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy
Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 2.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowić niniejszego Regulaminu.
O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Klient ma prawo skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu
może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej
pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonawca : KosmicznyZasieg.pl       Regulamin |  Polityka Prywatności

Scroll to top
Otwórz Chat
Potrzebujesz pomocy?
Witaj 👋
W czym mogę ci pomóc?